بازدید رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان تهران از شرکت ایران یاسا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا