مدیر عامل شرکت آپادانا سرام مطرح کرد:  «آپادانا سرام» در مسیر تولیدِ صادرات محور - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا