نعمت زاده:  کفش ملی به دنبال بازار های خارجی باشد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا