بازدید مهندس آذروش از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا