مهندس آذروش در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات خبر داد:  خرید ۳۰+۳۰ هواپیمای بوئینگ در مراحل نهایی - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا