کیفیت و بهره وری" در صنایع، بخش های تولیدی و خدماتی و بنگاه های اقتصادی است.توسعه از این مسی" />
ایجاد "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی" در ساختار جدید شرکت سرمایه­ گذاری آتیه­ صبا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا