مهندس آذروش دستور رسیدگی به مشکلات خانواده شهدای آتیه صبا را صادر کرد:  بازدید اعضای بسیج آتیه صبا از خانواده شهدا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا