در ساختار تشکیلاتی جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا"تحت عنوان: (آموزش و بهسازی منابع انسانی)همان طوریکه در سه مطلب پیشین در زمینه" />
دومین قسمت از اولین سری "سلسله مطالب و مقالات تعالی سازمانی": "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی در ساختار تشکیلاتی جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا" - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا