تحت عنوان: (آموزش و بهسازی منابع انسانی)در ادامه مطالب پیشین در زمینه ایجاد "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی" در نمو" />
چهارمین قسمت از اولین سری "سلسله مطالب و مقالات تعالی سازمانی": "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی در ساختار تشکیلاتی جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا" - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا