مشاور وزیر صنعت:  کفش ملی علاوه بر ملی بودن باید جهانی هم شود - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا