مهندس ولی آذروش در بازدید از شرکت هواپیمایی آسمان:  خروج آسمان ایر از ماده ۱۴۱/ بخش عمده زیان ۱۲۰۰ میلیارد تومانی آسمان کاهش یافت - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا