حضور مهندس آذروش در مراسم بزرگداشت دریانوردان حادثه سانچی - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا