در ادامه مطالب پیشین در زمینه ایجاد "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی" در نمودا" />
پنجمین قسمت از اولین سری "سلسله مطالب و مقالات تعالی سازمانی":  "مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی در ساختار تشکیلاتی جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا" - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا