از زبان جهانگیر الماسی؛  ماجرای فیلم تبلیغاتی کفش ملی که هیچ گاه پخش نشد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا