با حضور وزیر کار و مهندس آذروش؛ یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری گشایش یافت - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا