مدیر عامل شرکت آزادراه امیرکبیر:  قم- کاشان اصلی ترین کریدور شریانی شمال به جنوب کشور است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا