"مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی" در نمودار تشکیلاتی جدید ش" />
ششمین قسمت از اولین سری "سلسله مطالب و مقالات تعالی سازمانی":"مدیریت توسعه استاندارد و تعالی سازمانی در ساختار تشکیلاتی جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا" - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا