مهندس آذروش در نشست صمیمانه با کارکنان آتیه صبا؛هدف همه ما تعالی سازمانی و خدمت به بازنشستگان عزیز است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا