مرتضی طلایی:  رونق نشان های قدیمی نیاز به فرهنگ سازی دارد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا