آخرین جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ با حضور کلیه اعضا تشکیل شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا