با حضور مهندس آذروش: آیین تکریم و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید شرکت انبارهای عمومی برگزار شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا