مهندس آذروش مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا مطرح کرد:  اشتغال مولد در اصالتی به بلندای تاریخ ایران با مهمان نوازی در اقامتگاه های بومی - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا