مهندس آذروش در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی: شرکت انبارهای عمومی باید به کلیه سرفصل های درآمدی لجستیک دستیابی داشته باشد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا