مهندس آذروش در جمع کارکنان شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا؛  با خدمت صادقانه به بازنشستگان در برابر خون شهدا شرمسار نشویم - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا