بازدید مهندس آذروش از خبرگزاری ایلنا( خبرگزاری کار ایران) - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا