نمایش نوار ابزار

مدیران‌ارشد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

مدیران مستقل

معاونت نظارت بر شرکت‌ها

معاونت مالی، پشتیبانی و توسعه سرمایه‌های انسانی

معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی

حراست

حفیظ اله قنواتی

مشاور مدیرعامل و سرپرست حراست

تلفن:  ۲۶۶۵۳۴۵۱

sm@atsabaco.ir

سید علیرضا میرنیا

معاون

نظارت بر شرکت‌ها

تلفن:  ۲۶۶۵۳۳۶۷

mirnia@atsabaco.ir

سرپرست

معاون مالی

پشتیبانی وتوسعه سرمایه‌های انسانی

تلفن:  ۲۶۶۵۳۴۶۲

سرپرست

معاون

سرمایه گذاری و اقتصادی

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

سرپرست

سرپرست

سرپرست حوزه مدیرعامل

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۶۹

dc@atsabaco.ir

محسن رئیسی

مدیر امورمجامع

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۸۷

bm@atsabaco.ir

فرانک صفری شاد

سرپرست اداری و منابع انسانی

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۸۰۲

hram@atsabaco.ir

سرپرست

سرپرست

مدیر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

esm@atsabaco.ir

سرپرست

سرپرست

مدیرارتباطات و اموربین‌الملل

تلفن: ۲۶۶۵۳۱۰۲

iacm@atsabaco.ir

سرپرست

سرپرست

مدیر نظارت بر شرکتها

تلفن: ۲۶۶۵۳۲۶۶

dsac@atsabaco.ir

مدیرامورمالی و حسابداری

مدیرامورمالی و حسابداری

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۹۴

fam@atsabaco.ir

مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: ۲۶۶۵۲۵۹۵

itm@atsabaco.ir

سرپرست

سرپرست

مدیر حسابرسی داخلی

تلفن: ۲۶۶۵۳۲۶۶

سرپرست

سرپرست

مدیر برنامه و بودجه

تلفن: ۲۶۶۵۳۳۶۲

سرپرست

مدیر بازار بورس

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

csm@atsabaco.ir

بازدیدها: ۱۳۷۲۳