نمایش نوار ابزار

واحد نظارت بر استاندارد سازی تضمین کیفیت HSE و R&D

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

واحد نظارت بر استاندارد سازی تضمین کیفیت HSE و R&D

مجموعه ای از شرکت های صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری ، تحت پوشش مدیریتی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد، که در عرصه های مختلف صنعت ، معدن، گردشگری و حمل و نقل فعالیت می نمایند که با توجه به رسالت و مسئولیت مدیریتی هلد¬ینگ آتیه صبا ، نظارت بر رعایت و اجرای قوانین ، استاندارد ها و الزامات مرتبط کاری ، کنترل و تضمین کیفیت” QA ” محصولات و خدمات ، و همچنین بهبود مستمر سلامت حرفه ای ، ایمنی و حفاظت محیط زیست (HSE) و امور تحقیق و توسعه (R&D)در روند دسترسی به اعتلاء و تعالی سازمانی و ارتقاء بهره وری و سود دهی شرکت های تابعه بر عهده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد.

” توسعه استاندارد و تعالی سازمانی “

شرح وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

ارائه راهبرد ها ، خط مشی، تدابیر و آموزش و اعمال نظارت ، کنترل ، پایش و ارزیابی و حصول اطمینان از پیاده سازی و انجام امور زیر در چهار حوزه ی یاد شده :

الف : استاندارد سازی

 • لحاظ و بکار گیری استاندارد ها و الزامات مرتبط کاری در رابطه با طراحی ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری ، بهره برداری و پشتیبانی محصولات و ارائه خدمات ، و ایجاد توانمندی های ضروری و زیر ساخت مناسب برای استاندارد سازی های لازم در شرکت های تابعه.
 • پیاده سازی یک نظام یکپارچه استاندارد سازی برای افزایش سطوح توانمندی ها، فن آوری ها، دانش، روش ها و رویه ها، عملکرد محصول و بهینه سازی و بهبود خدمات ارائه شده توسط شرکتهای تابعه .
 • حصول اهداف استاندارد از طریق بکارگیری فرآیند پیوسته ، یکپارچه و پویای استاندارد سازی در شرکتهای تحت پوشش در روند و نیل به رشد و بلوغ سازمانی که دربر گیرنده تمامی حوزه های سازمان باشد.
 • تدوین ، تکوین ، استقرار و ارزیابی الزامات مورد نظر در شرکتهای تابعه به منظور ارائه راه حل ها برای مسائل مشترک و تکرار پذیر، ایجاد نظم و انضباط، گذر از مسیر علم ، تجربه و فناوری در مدیریت سازمان با اجماع و مشارکت (باور و عمل).
 • مستند سازی در کلیه مراحل کاری (ایده تا محصول) و استاندارد سازی از مرحله نخستین ( تعریف مفهومی یک محصول در پاسخ به نیاز) تا مرحله رها سازی ( عملیاتی شدن محصول) می بایست بعنوان یک پروژه و فرآیند در شرکتهای تابعه.
 • لحاظ استاندارد های زنجیره ارزش ساز: پیش بینی نیاز – اندیشه و انگاره – ایده ، طراحی ساخت و تولید ، تست و تحویل و بهره برداری و پایش برای رسیدن به کیفیت مطلوب و چشم انداز بهبود در شرکتهای تحت پوشش.
 • برای دستیابی به فرهنگ و اهداف استاندارد اجرای برنامه های ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، بویژه آموزش های تخصصی و تدوین نظام نامه ها، دستور العمل ها و نشریات مرتبط با مشارکت بهره برداران و مصرف کنندگان در شرکتهای تابعه.
 • توسعه و بازسازی زیر ساخت های لازم و مناسب و ایجاد قابلیت های ضروری در شرکتهای تابعه همراه با دریافت و توسعه فن آوری و دانش فنی جدید در طراحی، ساخت و تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه،
 • به خاستگاه هویت استاندارد در موارد زیر در شرکتهای تابعه پرداخته می شود:
 • مراقبت از حقوق، کرامت و نیاز های مشتری و بهره بردار،
 • مراقبت از بازار و رقابت پذیری،
 • مراقبت از سلامت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست ، و
 • برآورد انتظارت نمادهای حاکمیتی.
 • لازم است استاندارد بعنوان پیشران کیفیت در چهارچوب سایر شایستگی ها و قابلیت سازمانی در شرکتها تعریف شده و خرد راهبردی ، خرد مالی ، خرد کیفیت ، خرد امنیت و خرد ایمنی ، سلامت حرفه ای و محیط زیست که از لازمه های سازمانی استاندارد می باشند، مورد توجه مدیران مسئول شرکتها قرار گیرد.
 • از آنجایی که استاندارد سازی موضوعی فن آورانه می باشد، و مراکز استاندارد سازی به عنوان مراکز تحقیق و توسعه(R&D ) هم شناخته می شوند، لذا می بایستی اطمینان حاصل شود که در شرکتهای تابعه،” استاندارد ” طی یک فرآیند تحقیق و توسعه تدوین می شوند، نه طی یک فرآیند ترجمه و گردآوری. و لازم است این فرهنگ ایجاد گردد که :
 • یک واحد استاندارد می تواند از مرجعیت استاندارد سازی و کیفیت تا مهمترین رکن تحقیق و توسعه (R&D) پیش رود.

ب: کیفیت

 • تدوین ، و اجرای برنامه های اعتلای تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان در تمامی حوزه های فعالیت شرکت های تابعه، اعم از تصویب پروژه ها، توسعه و گسترش ، برنامه ریزی و پیش خور نمودن منابع بودجه نویسی، ساز برگ و فرآیندهای سازمانی و تعاملات با مشتری ، در خصوص : نیازها ، اندیشه و انگاره ایده، طراحی ، ساخت و تولید، تست و تحویل و بهره برداری برای نیل به کیفیت مطلوب و چشم انداز بهبود.
 • ارتقا یافتن ویژه گی های یک محصول یا خدمات که موجب توانایی آن در تأمین نیازها و الزامات معین ذکر شده یا ضمنی می شود. وآگاهی از الزامات و خواسته های مشتری یا متقاضی و توقّع او از کیفیت محصولات یا خدمات می باید مورد نظر، مدیران مسئول شرکتها قرار گیرد.
 • برای تعیین الزامات ، پیوستگی فعالیت ها و کنترل آنها در هریک از شرکتهای تابعه ، مسئولی تعیین گردیده و مدیر اجرایی شرکت مسئولیت و هدایت ، فعالیت ها و تضمین  کیفیت کالاها یا خدمات شرکت را عهده دار می باشد.
 • این باور در شرکتهای زیر مجموعه بوجود آید که بهترین روش یافتن راه حلی برای کاستن از میزان بازرسی و آزمون، پیاده سازی سامانه تضمین کیفیت می باشد و در یک شرکت همه باید احساس مسئولیت کنند.
 • در شرکتهای تابعه به تضمین کیفیت مبتنی بر شواهد عینی بوده و بر وجود مدارک و مستندات کیفیت هم در محصول نهایی یا خدمات ارائه شده و هم درتمامی فعالیت های شرکت تاکید می شود.
 • در شرکتهای تابعه به تدوین و تهیه نظام نامه کیفیت و روش های اجرایی و دستور العمل های ضروری آن پرداخته شده  و ، به آنها عمل می شود ، و آنها از کارآیی لازم برخوردارند و روش های اجرایی جای بازرسی عملیات قدیمی را گرفته اند.

پ: مدیریت سلامت حرفه ای ، ایمنی و حفاظت از محیط زیست (HSE)

 • تحقق اهداف تعریف شده سامانه سلامت و بهداشت حرفه ای، ایمنی و حفاظت از محیط زیست (HSE) در شرکت های تابعه، در چهارچوب برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل و بهبود مستمر عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های مذکور.
 • تحقق اهداف مدیریت HSE با پیاده سازی الزامات آموزش مرتبط با موضوع و نگرش نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و حفظ کرامت انسان در روند نیل به تامین و ارتقای سلامت و بهداشت حرفه ای کارکنان و تامین ایمنی همه جانبه همه همکاران شرکت ، تجهیزات و تاسیسات .
 • به حداقل رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل و یا حذف شرایط      نا ایمن ، اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی ، مهندسی در تمامی سطوح شرکت در این زمینه.
 • به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط کار و صیانت از محیط زیست بعنوان سرمایه انسانی .
 • از آنجائیکه تعالی سازمانی توام با توسعه اقتصادی از اهداف مدیریت سامانه سامانه HSE می باشد، برای  استقرار سامانه HSE در شرکتهای تابعه می باید از تحقق موارد زیر اطمینان حاصل کرد:
 • مدیر ارشد شرکت از وضعیت حاکم و تجزیه و تحلیل عملکرد ها و فعالیت ها در شرکت شناخت و اطلاع کافی داشته باشد.
 • بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان در شرکتهای تحت پوشش بوجود آید.
 • شناسایی و ارزیابی موثر ریسک ها و عوامل خطر ساز در رابطه با سلامت و بهداشت حرفه ای ، مضرات ایمنی و محیط زیست ، بمنظور کنترل حوادث و رویدادهای ناگوار و ارتقاء ایمنی و حفظ محیط زیست در شرکتهای تابعه بعمل آید ومدیریت ریسک در توسعه و اجرای طرح های جدید و عملکرد ها به صورت هدفمند و یکپارچه اعمال گردد.
 • تدوین و اجرای برنامه ای برای کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث.
 • لحاظ و اجرای استاندارد ها و الزامات مرتبط با فعالیت های شرکت در تمامی حوزه ها از جمله سلامت بهداشت حرفه ای – ایمنی و محیط زیست .
 • تدوین و اجرای برنامه ای برای افزایش سطح ایمنی در تمامی حوزه ها.
 • انجام اصلاحات لازم در رابطه با یافته های ممیزی و عدم انطباق هایی که شناسایی می شوند .
 • بسترسازی و حمایت از طرح های نوین همراه با لحاظ استاندارد ها و الزامات مرتبط.
 • اجرای برنامه آموزشی برای افزایش دانش و اطلاعات کارکنان و بهسازی نیروی انسانی در رابطه با توانمندی سازی شرکت در خصوص عوامل موثر در سامانه مدیریت HSE .
 • تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان بمنظور اعتماد سازی به مدیریت برای تلاش جهت ایجاد محیط کاری ایمن و سالم .
 • ممیزی و خود ارزیابی شرکت برای تطبیق سامانه HSE .
 • تعیین و شفاف سازی تمامی مسئولیت ها در در مدیریت سامانه HSE .

ت: تحقیق و توسعه (R&D)

می باید اطمینان حاصل شود که امور تحقیق و توسعه در موارد  زیر در شرکتهای تابعه آتیه صبا با توجه به نوع و گستردگی و ماهیت فعالیت شرکت به نحو مناسب انجام می پذیرد:

 • انجام تحقیق و توسعه(R&D) توسط شرکتهای زیر مجموعه آتیه صبا در رابطه با شناسایی نیازها، آفرینش ایده ها، امور طراحی و تولید ، معرفی یک محصول و فرآیند با سامانه فناورانه جدید ، برای ارائه راه کارهای بهره گیری از دانش و فناوریهای روز جهانی .
 • تدوین راهبرد و راهکار های لازم برای ارتقاء سطح استاندارد ها و همچنین اعتلای سطح علمی و مهارت ها و بهره وری از نیروها زیرساخت ها و تجهیزات موجود و پیاده سازی آنها.
 • ارائه و اجرای راهکارهای بهبود مستمر مهندسی ارزش و تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان.
 • پیاده سازی سامانه پایش و ارزیابی عملکرد در شرکتهای تابعه.
 • مطالعه و بررسی سطح رضایت و انگیزش موجود کارکنان و ارائه روش های ارتقای آن.
 • توانمند سازی شرکت با اصلاح یا ایجاد زیر ساختهای لازم.
 • اجرای اقداماتی در روند ضرورت خودکفایی شرکت در ساخت و تولید یا ارائه خدمات و برون سپاری برخی از آنها و رقابت پذیری.
 • اجرای برنامه ای لازم برای حفظ منابع موجود، کاهش خطر تهدیدات در راستای ارتقای سلامت و بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست.
 • نیاز سنجی آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم در روند اعتلای دانش و اطلاعات کارکنان.
 • از آنجائیکه اصطلاح تحقیق و توسعه (R&D) به تحقیق و توسعه فنی و یا تحقیق و توسعه فن آورانه ، اطلاق می گردد، لازم است رشته فعالیت های مشخصی در کسب و کار شرکت  که بصورت خلاقانه ای و به طور سیستماتیک انجام شود تا به دانش موجود در شرکت بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه ونوین  به کار ببرد.
 • هر یک از شرکتها باید مشخص کنند که آیا وظیفه اصلی گروه تحقیق و توسعه شرکت ، و دستیابی به محصول جدید است یا کشف نوین ، پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصولات ، روش ها و رویه ها و خدمات ارزشمندتر می باشد. در مدل اول فعالیت های (R&D) به عهده مهندسین و کادر پرسنلی تحقیق و توسعه می باشد، و در مدل دوم دانشمندان و محققان صنعتی مشغول کار (R&D) هستند.
 • در امر تحقیق و توسعه در شرکتهای تابعه لازم است بازدهی سریع سود یا بهبود سریع در عملکرد ها با هدف تسریع در بازگشت سرمایه گذاری اتفاق بیافتد.
 • از آنجائیکه طراحی و توسعه محصول جدید، معمولاً یک عامل حائز اهمیت در اقتدار بقای شرکت محسوب می شود ، در صنایعی که دارای تحولات سریع جهانی هستند شرکتها می بایستی ، طراحی ها و میزان کیفی محصولات شان را به صورت پیوسته  با فعالیتهای (R&D) گسترش دهند.
 • فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط واحدها یا مراکز تخصصی وابسته به شرکت می باید هدایت شوند، یا بصورت قراردادی به شرکت های تحقیقاتی و دانشگاه ها برون سپاری گردد.
 • تحقیق و توسعه در شرکتهای تابعه فعالیت های در فعالیت های آینده گرا و بلند مدت در حوزه های علوم و فناوری انجام پذیرد.
 • شرکتهای تابعه فعالیت های تحقیق و توسعه ی شرکت را از روش های متداول در تحقیقات علمی انجام دهند  با این تفاوت که هدف گیری به سمت نتایج از پیش تعیین شده تجاری باشد.
 • منابع مالی تحقیق و توسعه که همان درصد تخصیص یافته به تحقیق و توسعه از درآمد شرکت می باشد عموماً حداقل در حدود ۵/۳% در کشورهای توسعه یافته می باشد.

 

بازدیدها: ۱۵۷۰